ေရးသားသူ : Anonymous Wednesday, August 24, 2016


0
sincostan
sin-1cos-1tan-1πe
xyx3x2ex10x
y√x3√x√xlnlog
()1/x%n!
789+MS
456M+
123×M-
0.EXP÷MR
±RNDC=MC
powered by calculator.net
ဒီတစ္ခါေတာ့ကၽြန္ေတာ္တင္ေပးမွာက
မိမိတို႔ဘေလာ့မွာ Calculator ေလးထည့္ခ်င္ရင္
ေအာက္က Code ေလးယူထည့္လိုက္ေနာ္


<!--
TERMS OF USE
BY USING THE FOLLOWING CODE, YOU AGREED THAT:
1. THE MATERIALS ARE PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT WARRANTIES OF ANY KIND.
2. DO NOT CHANGE ANY OF THE CODE
3. DO NOT REMOVE THE TEXT OF "powered by calculator.net"
4. COPYRIGHT BELONGS TO calculator.net
5. DO NOT REMOVE THE TERMS OF USE
-->
<!--BEGIN OF SCIENTIFIC CALCULATOR CODE-->
<script>
/*****************************************
(C) http://www.calculator.net all right reserved.
*****************************************/
function gObj(obj) {var theObj;if(document.all){if(typeof obj=="string"){return document.all(obj);}else{return obj.style;}}if(document.getElementById){if(typeof obj=="string"){return document.getElementById(obj);}else{return obj.style;}}return null;}function trimAll(sString){while (sString.substring(0,1) == ' '){sString = sString.substring(1, sString.length);}while (sString.substring(sString.length-1, sString.length) == ' '){sString = sString.substring(0,sString.length-1);} return sString;} function showDebugInfo(){}function r(A){if(A=="10x"||A=="log"||A=="ex"||A=="ln"||A=="sin"||A=="asin"||A=="cos"||A=="acos"||A=="tan"||A=="atan"||A=="e"||A=="pi"||A=="n!"||A=="x2"||A=="1/x"||A=="swap"||A=="x3"||A=="3x"||A=="RND"||A=="M-"||A=="qc"||A=="MC"||A=="MR"||A=="MS"||A=="M+"||A=="sqrt"||A=="pc"){func(A)}else{if(A==1||A==2||A==3||A==4||A==5||A==6||A==7||A==8||A==9||A==0){numInput(A)}else{if(A=="pow"||A=="apow"||A=="+"||A=="-"||A=="*"||A=="/"){opt(A)}else{if(A=="("){popen()}else{if(A==")"){pclose()}else{if(A=="EXP"){exp()}else{if(A=="."){if(entered){value=0;digits=1}entered=false;if((decimal==0)&&(value==0)&&(digits==0)){digits=1}if(decimal==0){decimal=1}refresh()}else{if(A=="+/-"){if(exponent){Hj=-Hj}else{value=-value}refresh()}else{if(A=="C"){level=0;exponent=false;value=0;enter();refresh()}else{if(A=="="){enter();while(level>0){evalx()}refresh()}}}}}}}}}}}var totalDigits=12;var pareSize=12;var degreeRadians="degree";var value=0;var memory=0;var level=0;var entered=true;var decimal=0;var fixed=0;var exponent=false;var digits=0;var showValue="0";var isShowValue=true;function stackItem(){this.value=0;this.op=""}function array(A){this[0]=0;for(i=0;i<A;++i){this[i]=0;this[i]=new stackItem()}this.gG=A}uI=new array(pareSize);function push(B,C,A){if(level==pareSize){return false}for(i=level;i>0;--i){uI[i].value=uI[i-1].value;uI[i].op=uI[i-1].op;uI[i].vg=uI[i-1].vg}uI[0].value=B;uI[0].op=C;uI[0].vg=A;++level;return true}function pop(){if(level==0){return false}for(i=0;i<level;++i){uI[i].value=uI[i+1].value;uI[i].op=uI[i+1].op;uI[i].vg=uI[i+1].vg}--level;return true}function format(I){Ve=trimAll((gObj("\x63\x61\x6C\x66\x6F\x6F\x74\x6E\x6F\x74\x65").innerHTML+"").toLowerCase());xE="\x70\x6F\x77\x65\x72\x65\x64\x20\x62\x79\x20\x3C\x61\x20\x68\x72\x65\x66\x3D\x22\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x77\x77\x77\x2E\x63\x61\x6C\x63\x75\x6C\x61\x74\x6F\x72\x2E\x6E\x65\x74\x22\x3E\x63\x61\x6C\x63\x75\x6C\x61\x74\x6F\x72\x2E\x6E\x65\x74\x3C\x2F\x61\x3E";if(Ve!=xE){cc="a";return }if(typeof (cc)!="undefined"){return };var E=""+I;if(E.indexOf("N")>=0||(I==2*I&&I==1+I)){return"Error "}var G=E.indexOf("e");if(G>=0){var A=E.substring(G+1,E.length);if(G>11){G=11}E=E.substring(0,G);if(E.indexOf(".")<0){E+="."}else{j=E.length-1;while(j>=0&&E.charAt(j)=="0"){--j}E=E.substring(0,j+1)}E+=" "+A}else{var J=false;if(I<0){I=-I;J=true}var C=Math.floor(I);var K=I-C;var D=totalDigits-(""+C).length-1;if(!entered&&fixed>0){D=fixed}var F=" 1000000000000000000".substring(1,D+2)+"";if((F=="")||(F==" ")){F=1}else{F=parseInt(F)}var B=Math.floor(K*F+0.5);C=Math.floor(Math.floor(I*F+0.5)/F);if(J){E="-"+C}else{E=""+C}var H="00000000000000"+B;H=H.substring(H.length-D,H.length);G=H.length-1;if(entered||fixed==0){while(G>=0&&H.charAt(G)=="0"){--G}H=H.substring(0,G+1)}if(G>=0){E+="."+H}}return E}function refresh(){var A=format(value);if(exponent){if(Hj<0){A+=" "+Hj}else{A+=" +"+Hj}}if(A.indexOf(".")<0&&A!="Error "){if(entered||decimal>0){A+="."}else{A+=" "}}if(""==(""+A)){document.getElementById("sciOutPut").innerHTML=" "}else{document.getElementById("sciOutPut").innerHTML=A}}function evalx(){if(level==0){return false}op=uI[0].op;Qk=uI[0].value;if(op=="+"){value=parseFloat(Qk)+value}else{if(op=="-"){value=Qk-value}else{if(op=="*"){value=Qk*value}else{if(op=="/"){value=Qk/value}else{if(op=="pow"){value=Math.pow(Qk,value)}else{if(op=="apow"){value=Math.pow(Qk,1/value)}}}}}}pop();if(op=="("){return false}return true}function popen(){enter();if(!push(0,"(",0)){value="NAN"}refresh()}function pclose(){enter();while(evalx()){}refresh()}function opt(A){enter();if(A=="+"||A=="-"){vg=1}else{if(A=="*"||A=="/"){vg=2}else{if(A=="pow"||A=="apow"){vg=3}}}if(level>0&&vg<=uI[0].vg){evalx()}if(!push(value,A,vg)){value="NAN"}refresh()}function enter(){if(exponent){value=value*Math.exp(Hj*Math.LN10)}entered=true;exponent=false;decimal=0;fixed=0}function numInput(A){if(entered){value=0;digits=0;entered=false}if(A==0&&digits==0){refresh();return }if(exponent){if(Hj<0){A=-A}if(digits<3){Hj=Hj*10+A;++digits;refresh()}return }if(value<0){A=-A}if(digits<totalDigits-1){++digits;if(decimal>0){decimal=decimal*10;value=value+(A/decimal);++fixed}else{value=value*10+A}}refresh()}function exp(){if(entered||exponent){return }exponent=true;Hj=0;digits=0;decimal=0;refresh()}function func(D){enter();if(D=="1/x"){value=1/value}if(D=="pc"){value=value/100}if(D=="qc"){value=value/1000}else{if(D=="swap"){var B=value;value=uI[0].value;uI[0].value=B}else{if(D=="n!"){if(value<0||value>200||value!=Math.round(value)){value="NAN"}else{var E=1;var A;for(A=1;A<=value;++A){E*=A}value=E}}else{if(D=="MR"){value=memory}else{if(D=="M+"){memory+=value}else{if(D=="MS"){memory=value}else{if(D=="MC"){memory=0}else{if(D=="M-"){memory-=value}else{if(D=="asin"){if(degreeRadians=="degree"){value=Math.asin(value)*180/Math.PI}else{value=Math.asin(value)}}else{if(D=="acos"){if(degreeRadians=="degree"){value=Math.acos(value)*180/Math.PI}else{value=Math.acos(value)}}else{if(D=="atan"){if(degreeRadians=="degree"){value=Math.atan(value)*180/Math.PI}else{value=Math.atan(value)}}else{if(D=="e^x"){value=Math.exp(value*Math.LN10)}else{if(D=="2^x"){value=Math.exp(value*Math.LN2)}else{if(D=="e^x"){value=Math.exp(value)}else{if(D=="x^2"){value=value*value}else{if(D=="e"){value=Math.E}else{if(D=="ex"){value=Math.pow(Math.E,value)}else{if(D=="10x"){value=Math.pow(10,value)}else{if(D=="x3"){value=value*value*value}else{if(D=="3x"){value=Math.pow(value,1/3)}else{if(D=="x2"){value=value*value}else{if(D=="sin"){if(degreeRadians=="degree"){value=Math.sin(value/180*Math.PI)}else{value=Math.sin(value)}}else{if(D=="cos"){if(degreeRadians=="degree"){var C=(value%360);if(C<0){C=C+360}if(C==90){value=0}else{if(C==270){value=0}else{value=Math.cos(value/180*Math.PI)}}}else{var C=(value*180/Math.PI)%360;if(C<0){C=C+360}if((Math.abs(C-90)<1e-10)||(Math.abs(C-270)<1e-10)){value=0}else{value=Math.cos(value)}}}else{if(D=="tan"){if(degreeRadians=="degree"){value=Math.tan(value/180*Math.PI)}else{value=Math.tan(value)}}else{if(D=="log"){value=Math.log(value)/Math.LN10}else{if(D=="log2"){value=Math.log(value)/Math.LN2}else{if(D=="ln"){value=Math.log(value)}else{if(D=="sqrt"){value=Math.sqrt(value)}else{if(D=="pi"){value=Math.PI}else{if(D=="RND"){value=Math.random()}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}refresh()};
</script>
<style>
#sciout{padding:5px;border-top:1px solid #262626;border-left:1px solid #262626;border-right:2px outset #262626;border-bottom:2px outset #262626;background: #eeeeee;font-family:arial,helvetica,sans-serif;}#sciOutPut{font-size:18px;padding:3px;margin:2px;cursor:text;text-align:right;background-color:#B8C6A3;border:1px solid #87996b;border-radius: 3px;color:#000;}.scifunc{display: inline-block;display: table-cell;vertical-align: middle;text-align:center;width:50px;height:25px;margin:1px;border:1px solid #262626;border-radius: 3px;font-family:arial,helvetica,sans-serif;font-size:16px;font-weight:bold;color:#185290;background-color:#C8D8E8;}.scifunc:active {background-color:#013f7d;color:#ffffff;}.scinm{display: inline-block;display: table-cell;vertical-align: middle;padding: 5px 0px;text-align:center;width:50px;height:30px;margin:1px;border:1px solid #262626;border-radius: 3px;font-family:arial,helvetica,sans-serif;font-size:16px;font-weight:bold;color:#FFF;background-color:#262626;}.scinm:active {background-color:#aaaaaa;color:#000000;}.sciop{display: inline-block;display: table-cell;vertical-align: middle;padding: 5px 0px;text-align:center;width:50px;height:30px;margin:1px;border:1px solid #262626;border-radius: 3px;font-family:arial,helvetica,sans-serif;font-size:16px;font-weight:bold;color:#262626;background-color:#ccc;}.sciop:active {background-color:#000000;color:#ffffff;}.scird{display: inline-block;display: table-cell;vertical-align: middle;text-align:center;height:30px;margin:1px;border:1px solid #eeeeee;border-radius: 3px;font-family:arial,helvetica,sans-serif;font-size:13px;color:#262626;}.scieq{display: inline-block;display: table-cell;vertical-align: middle;padding: 5px 0px;text-align:center;width:50px;height:30px;margin:1px;border:1px solid #262626;border-radius: 3px;font-family:arial,helvetica,sans-serif;font-size:16px;font-weight:bold;color:#F00;background-color:#DCADB0;}.scieq:active {background-color:#ff0000;color:#ffffff;}#calfootnote {font-family:arial,helvetica,sans-serif;font-size:12px;text-align:right;}
</style>
<table><tr><td id="sciout"><div><div id="sciOutPut">0</div></div><div style="padding-top:3px;width:100%"><div><span onclick="r('sin')" class="scifunc">sin</span><span onclick="r('cos')" class="scifunc">cos</span><span onclick="r('tan')" class="scifunc">tan</span><span class="scird"><label for="scirdsettingd"><input id="scirdsettingd" type="radio" name="scirdsetting" value="deg" onClick="degreeRadians='degree';" checked>Deg</label><label for="scirdsettingr"><input id="scirdsettingr" type="radio" name="scirdsetting" value="rad" onClick="degreeRadians='radians';">Rad</label></span></div><div><span onclick="r('asin')" class="scifunc">sin<sup>-1</sup></span><span onclick="r('acos')" class="scifunc">cos<sup>-1</sup></span><span onclick="r('atan')" class="scifunc">tan<sup>-1</sup></span><span onclick="r('pi')" class="scifunc">&#960;</span><span onclick="r('e')" class="scifunc">e</span></div><div><span onclick="r('pow')" class="scifunc">x<sup>y</sup></span><span onclick="r('x3')" class="scifunc">x<sup>3</sup></span><span onclick="r('x2')" class="scifunc">x<sup>2</sup></span><span onclick="r('ex')" class="scifunc">e<sup>x</sup></span><span onclick="r('10x')" class="scifunc">10<sup>x</sup></span></div><div><span onclick="r('apow')" class="scifunc"><sup>y</sup>&#8730;x</span><span onclick="r('3x')" class="scifunc"><sup>3</sup>&#8730;x</span><span onclick="r('sqrt')" class="scifunc">&#8730;x</span><span onclick="r('ln')" class="scifunc">ln</span><span onclick="r('log')" class="scifunc">log</span></div><div><span onclick="r('(')" class="scifunc">(</span><span onclick="r(')')" class="scifunc">)</span><span onclick="r('1/x')" class="scifunc">1/x</span><span onclick="r('pc')" class="scifunc">%</span><span onclick="r('n!')" class="scifunc">n!</span></div></div><div style="padding-top:3px;"><div><span onclick="r(7)" class="scinm">7</span><span onclick="r(8)" class="scinm">8</span><span onclick="r(9)" class="scinm">9</span><span onclick="r('+')" class="sciop">+</span><span onclick="r('MS')" class="sciop">MS</span></div><div><span onclick="r(4)" class="scinm">4</span><span onclick="r(5)" class="scinm">5</span><span onclick="r(6)" class="scinm">6</span><span onclick="r('-')" class="sciop">&ndash;</span><span onclick="r('M+')" class="sciop">M+</span></div><div><span onclick="r(1)" class="scinm">1</span><span onclick="r(2)" class="scinm">2</span><span onclick="r(3)" class="scinm">3</span><span onclick="r('*')" class="sciop">&#215;</span><span onclick="r('M-')" class="sciop">M-</span></div><div><span onclick="r(0)" class="scinm">0</span><span onclick="r('.')" class="scinm">.</span><span onclick="r('EXP')" class="sciop">EXP</span><span onclick="r('/')" class="sciop">&#247;</span><span onclick="r('MR')" class="sciop">MR</span></div><div><span onclick="r('+/-')" class="sciop">&#177;</span><span onclick="r('RND')" class="sciop">RND</span><span onclick="r('C')" class="scieq">C</span><span onclick="r('=')" class="scieq">=</span><span onclick="r('MC')" class="sciop">MC</span></div></div></td></tr><tr><td id="calfootnote">powered by <a href="http://www.calculator.net">calculator.net</a></td></tr></table>
<!--END OF SCIENTIFIC CALCULATOR CODE-->

အစဥ္မေျပရင္ေအာ္ခဲ႔ဗ်ာ


ယခုဘေလာ့သည္မိတ္ေဆြမ်ားထံမွျပန္လည္မွ်ေ၀ထားပါသည္
ကၽြန္ေတာ္ပိုင္ေနရာေလးမ်ား
ေရာင္ျပန္ေလးစာေပသို႔ဒီမွာသြားပါ
18+တို႔ဆံုဆည္းရာသိုဒီမွာသြားပါ
****အဆင္မေျပမႈ႔တစ္စံုတစ္ရာရွိပါက****
 
Facebook Account ျဖစ္တဲ႔

ေအာက္ပါပံုေလးကိုႏွိပ္ျပီးေ၀ဖန္အၾကံေပးႏိုင္ပါတယ္
https://www.facebook.com/yaungpyan.tec

****ကၽြန္ေတာ္႔ရဲ႕ ေရာင္ျပန္ေလး(နည္းပညာ)Page ကို Like ႏွိပ္ထားပါဦး****
https://www.facebook.com/yaungpyanlaytechnology/
@@@@စာေပ၀ါသနာပါရင္ကၽြန္ေတာ့္ရဲေရာင္ျပန္ေလး-စာေပ PageကိုLikeႏွိပ္ထားပါဦး@@@@
https://www.facebook.com/yaungpyanebook/

Leave a Reply

အဆင္မေျပတာမ်ား ၊ လိုခ်င္တာမ်ားရွိရင္မွာခဲ႔ပါ။

ကၽြန္ေတာ္႔ရဲ႔ေရးေဖာ္ေရးဖက္မ်ား

Yaung Pyan Lay (ေရာင္ျပန္ေလး နည္းပညာ)
ဂ်ဴးကေလး(ေရာင္ျပန္ေလး စာေပ)
Mr Yaung Pyan (Golden Myanmar)
ကိုျမတ္ ( MICT Garden)
ေငြဇင္မိုး (ေငြဇင္မိုး မံုရြာ)
Aung Ko Latt (Aung Ko Latt စြယ္စံု)
Maung Pauk (ေမာင္ေပါက္နည္းပညာ)
CKKH(နည္းပညာ)

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

@Copy Right 2016 / Designe By ေရာင္ျပန္ေလး(နည္းပညာ) / Power By Yaung Pyan Lay

- Copyright © ​ေရာင္​ျပန္​​ေလး - Hatsune Miku - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -