ေရးသားသူ : Anonymous Wednesday, August 17, 2016

ရုံးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ရာတြင္ Windows ႏွင့္ Microsoft Office သည္ မရွိျဖစ္လုိအပ္ေသာ အရာမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ Windows အေၾကာင္းကုိေတာ့ ဒီေနရမွာ ေထြေထြထူးထူး ေျပာမေနေတာ့ပါဘူး။ Windows တစ္ခု Installation ျပဳလုပ္ျပီးတာႏွင့္ Activate ျပဳလုပ္ရမည္ဆုိတာကုိ လြယ္ကူစြာ နားလည္ သေဘာေပါက္ၾကမည္ဟု ယူဆမိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

ေရွးဦးစြာ Activation ဘာေၾကာင့္ ျပဳလုပ္ဖုိ႕ လုိအပ္သလဲဆုိတာကုိ အရင္ဆုံး ရွင္းျပလုိပါတယ္။ Activation လုပ္လုိက္တယ္ဆုိတာ Software တစ္ခုကုိ အျပည့္အ၀ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရသြားေအာင္ လုိင္စင္ျပဳလုပ္လုိက္တာပါ။ Software အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ အခ်ိန္အတုိင္းအတာ တစ္ခုအထိ နမူနာအသုံးျပဳခြင့္ ေပးထားပါသည္။ နမူနာ Version မ်ားသည္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အျပည့္အ၀ရမည္ မဟုတ္ေခ်။ အျမည္းအေနႏွင့္ ေပးထားေသာေၾကာင့္ အျပည့္အ၀ေတာ့ ရမည္မဟုတ္ေခ်။ အသုံးျပဳခြင့္ သက္တမ္း ကုန္ဆုံးသြားေသာအခါ အသုံးျပဳလုိမရေအာင္ သုိ႕မဟုတ္ တစ္ခုခု အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ထားပါသည္။ လုိင္စင္၀ယ္လုိက္မွ ထုိ အေႏွာင့္အယွက္မ်ား ရွင္းလင္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ လုိင္စင္မ်ားကုိ ၀ယ္ယူခုိင္းျခင္းျဖစ္သည္။

Windows ႏွင့္ Microsoft Office သည္လည္း ထုိ႕နည္းအတူပင္ျဖစ္သည္။ Windows ကုိ လုိင္စင္၀ယ္ယူျပီး အသုံးမျပဳပါက နမူနာအသုံးျပဳခြင့္ သက္တမ္း ကုန္ဆုံးသြားသည့္အခါ Windows Genuine Error အျမဲတက္ေနမည္ ျဖစ္ျပီး လုိင္စင္ ၀ယ္ရန္ အျမဲမျပတ္ သတိေပးေနမည္ ျဖစ္သည္။ Windows Genuine Error တက္လာလွ်င္ Mouse သည္ အျခားေနရာသုိ႕ ေရာက္တတ္သျဖင့္ အလုပ္လုပ္ေနစဥ္အတြင္း Windows Genuine Error တက္လာပါက အေတာ္ပင္ စိတ္အေႏွာင့္ အယွက္ျဖစ္စရာျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႕ မျဖစ္ေစရန္ လုိင္စင္၀ယ္ယူခုိင္းျခင္းျဖစ္သည္။

လုိင္စင္၀ယ္ယူရာတြင္ အခက္အခဲ အခ်ိဳ႕ကုိ ၾကံဳေတြ႕ရပါသည္။ ေငြေပးေခ်ရန္ခက္ခဲျခင္း ၊ လုိင္စင္မ်ား ရယူရန္ခက္ခဲျခင္း ၊ ေစ်းႏွုန္းၾကီးျမင့္ျခင္း ၊ လူတုိင္းတြင္ Credit Card မရွိႏုိင္ျခင္း ၊ လူတုိင္းတြင္ ႏုိင္ငံျခားေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ မရွိႏုိင္ျခင္း ၊ မ၀ယ္ယူတတ္ျခင္း စသည့္ အခက္အခဲမ်ားရွိသည့္အတြက္ လုိင္စင္မ်ားကုိ ခ်ိဳးဖ်က္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ေပၚေပါက္လာရျခင္း ျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္တြင္ လုိင္စင္မ်ားကုိ ခ်ိဳးဖ်က္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္သည္ တရားမ၀င္ပါ။ စာေရးသူ လက္လွမ္းမီသေလာက္ တင္ျပရရင္ စကာၤပူတြင္ ကြန္ျပဴတာပ်က္လုိ႕ သြားျပင္သည့္အခါ အသုံးျပဳထားသည့္ Windows တြင္ ပါရွိေသာ Software မ်ားသည္ လုိင္စင္ျဖင့္ အသုံးျပဳထားျခင္း မရွိပါက မျပင္ေပးေခ်။ ထုိသုိ႕ လုိင္စင္မ်ား ၀ယ္ယူအသုံးျပဳျခင္း မရွိသည္ကုိ သက္ဆုိင္ရာမွ ရွာေဖြေတြ႕ရွိပါက ဒဏ္ေၾကးေငြ ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ Windows သည္ လုိင္စင္ျဖင့္မဟုတ္ပါက အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္လုိ႕ ရမည္မဟုတ္ေခ်။

လုိင္စင္မ်ားကုိ ခ်ိဳးဖ်က္ျခင္းသည္ တရားမ၀င္ေသာ္လည္း ကၽႊန္ေတာ္တုိ႕ ႏုိင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားမ်ားအဖုိ႕ လုိင္စင္မ်ား ၀ယ္ယူျပီး အသုံးျပဳခ်င္ေပမယ့္ အခ်ိဳ႕ေသာ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ ၀ယ္ယူအသုံးမျပဳႏုိင္ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ကၽႊန္ေတာ္တုိ႕အေနျဖင့္ လုိင္စင္မ်ားကုိ စိတ္မေကာင္းစြာ ခ်ိဳးဖ်က္ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႕ ခ်ိဳးဖ်က္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါအတုိင္း အဆင့္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္ပါ။

၁။         Antivirus မ်ားကို ခဏ ပိတ္ထားပါ။
၂။         Microsoft Toolkit ကုိ ေပးထားေသာ Link တြင္ Download ျပဳလုပ္ပါ။


ထုိ႕ေနာက္ ဖုိင္းကုိ Zip ျဖည္ျပီး Installation လုပ္လုိက္ပါ။ ထုိ႕ေနာက္ Windows ကုိ Activate လုပ္ရန္အတြက္ Windows ပုံကုိ ႏွိပ္လုိက္ပါ။

Menu Tab ရွိ Activation ကုိ ႏွိပ္လုိက္ပါ။ ထုိ႕ေနာက္ EZ-Activator ကုိ ႏွိပ္လုိက္ပါ။
Activation ျပဳလုပ္ျပီးပါက ကြန္ျပဴတာကုိ Restart ခ်ပါ။

Activation ေအာင္ျမင္သြားပါက AutoKMS was successfully installed. ဆုိတာကုိ ျမင္ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ျပီး မေအာင္ျမင္ပါက AutoKMS was successfully failed. ဆုိတာကို ျမင္ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိအခါမ်ိဳးတြင္ Windows ကုိ Restart ခ်ျပီး ေနာက္တၾကိမ္ ျပန္ျပီး Activation ျပဳလုပ္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မွတ္ရန္ - ေဖာ္ျပပါ Toolkit သည္ Windows 10 ကုိ Activation ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ Windows 7 , Windows 8 , Windows 8.1 စသည္တုိ႕ကုိသာ Activation ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

Microsoft Office ကုိ Activation ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ Microsoft Office ပုံကုိ ႏွိပ္လုိက္ပါ။
Menu Tab မွ Activation ကုိ ႏွိပ္လုိက္ပါ။ ထုိ႕ေနာက္ EZ-Activator ကုိ ႏွိပ္လုိက္ပါ။
Activation ျပဳလုပ္ျပီးပါက ကြန္ျပဴတာကုိ Restart ခ်ပါ။

Activation ေအာင္ျမင္သြားပါက AutoKMS was successfully installed. ဆုိတာကုိ ျမင္ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ျပီး မေအာင္ျမင္ပါက AutoKMS was successfully failed. ဆုိတာကို ျမင္ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိအခါမ်ိဳးတြင္ Windows ကုိ Restart ခ်ျပီး ေနာက္တၾကိမ္ ျပန္ျပီး Activation ျပဳလုပ္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Activation မ်ား ျပဳလုပ္ျပီးပါက လုိင္စင္မ်ားကုိ ဖ်က္ျပီးျဖစ္ပါျပီ။ လုိင္စင္ျဖင့္ အသုံးျပဳမွသာ ရရွိမည့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား အားလုံးကုိ ရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။ Windows ကုိ လုိင္စင္ ဖ်က္ျပီးေသာအခါ Windows Update မ်ားကုိ ပိတ္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။

Control Panel -> System and Security -> Windows Update -> Change Settings -> Important updates ေနရာတြင္ Never check for updates (not recommended) ကုိ ေရြးခ်ယ္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဘယ့္ေၾကာင့္ Windows Update ကုိပိတ္ထားဖုိ႕ လုိပါသနည္း? Windows Update မ်ားကုိ မပိတ္ထားသည့္အခါ Updates မ်ား အလုိအေလွ်ာက္ေပးႏုိင္သျဖင့္ အင္တာနက္မ်ား ကုန္က်ႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႕အျပင္ Windows Update ေပးလုိက္သည့္အခါ Microsoft မွ လုိင္စင္ကုိ ဖ်က္သိမ္းႏုိင္သျဖင့္ Windows Update မ်ားကုိ ပိတ္ထားသင့္ပါတယ္။

Microsoft Toolkit ျဖင့္ Activation လုပ္ႏုိင္မည့္ Windows Versions မ်ားႏွင့္ Microsoft Office Versions မ်ားကုိ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။

Windows Toolkit .v2.6.5  can activate :

Windows Vista all versions
Windows 7 all versions
Windows 8 all versions
Windows 8.1 all versions
Compatible with Windows 10


Office Toolkit .v2.6.5 can activate :

Office 2003 all versions
Office 2007 all versions
Office 2010 all versions
Office 2013 all versions
Office 2016 all versions


ၾကံဳတုန္း ေလနည္းနည္း ရွည္လုိက္ဦးမယ္ဗ်။ Microsoft Office ရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကုိက ရုံးလုပ္ငန္းမ်ားကို အသုံးျပဳရန္အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽႊန္ေတာ္တုိ႕ ႏုိင္ငံမွာ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ယေန႕ အခ်ိန္အထိ Page Maker မ်ားကုိ အသုံးျပဳေနသည္ကုိ ထူးဆန္းအံ့ၾသဖြယ္ရာ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ေခတ္ေတြလည္းေျပာင္းေနပါျပီဗ်ာ။ နည္းစံနစ္ေတြလည္း တုိးတက္ေနပါျပီ။ ေခတ္ႏွင့္ အတူ ဖြံ႕ျဖိဳးလာေသာ နည္းပညာႏွင့္အတူ လုိက္ပါစီးေမ်ာ ေပ်ာ္၀င္သင့္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၅ ႏွစ္ခန္႕ေလာက္က Page Maker ၾကီးကုိ ရုံးေတြမွာ သုံးဖုိ႕မသင့္ေတာ့ပါဘူးဗ်ာ။ အထူးျဖင့္ အစုိးရရုံးမ်ားမွာ အသုံးျပဳၾကပါတယ္။ ေခတ္ႏွင့္ လုိက္ေလွ်ာညီေထြစြာ မစီးဆင္းဘူးဆုိရင္ ေခတ္ေနာက္က်န္ခဲ့ပါလိမ့္မယ္ဗ်ာ။ ေခတ္ဆန္စရာမလုိပါဘူး ဒါေပမယ့္ ေခတ္မွီေအာင္ေတာ့ လုိက္သင့္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Microsoft Office ဆုိတာကုိ ရုံးသုံးအျဖစ္ အသုံးျပဳသင့္ပါတယ္။ Microsoft Office ေနာက္ဆုံးထြက္ထားတာကေတာ့ Microsoft Office 2016 ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ စာခ်စ္သူမ်ားအားလုံး လုိင္စင္ မ်ားကို မခ်ိဳးဖ်က္ခ်င္ေသာ္လည္း အေျခအေနအရ စိတ္မေကာင္းစြာ ခ်ိဳးဖ်က္ၾကျပီး လုိင္စင္ Version မ်ားသဖြယ္ အသုံးျပဳႏုိင္ၾကပါေစေၾကာင္း တင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္

Credit>>>ကုိရီခ်င္ (MEHN Team)


အျခားPostမ်ားၾကည့္လိုပါကအေပၚက Menu မွာၾကည့္လို႔ရပါတယ္ေနာ္
ကၽြန္ေတာ္ပိုင္ေနရာေလးမ်ား
ေရာင္ျပန္ေလးစာေပသို႔ဒီမွာသြားပါ
18+တို႔ဆံုဆည္းရာသိုဒီမွာသြားပါ
****အဆင္မေျပမႈ႔တစ္စံုတစ္ရာရွိပါက****
 
Facebook Account ျဖစ္တဲ႔

ေအာက္ပါပံုေလးကိုႏွိပ္ျပီးေ၀ဖန္အၾကံေပးႏိုင္ပါတယ္
https://www.facebook.com/yaungpyan.tec

****ကၽြန္ေတာ္႔ရဲ႕ ေရာင္ျပန္ေလး(နည္းပညာ)Page ကို Like ႏွိပ္ထားပါဦး****
https://www.facebook.com/yaungpyanlaytechnology/
@@@@စာေပ၀ါသနာပါရင္ကၽြန္ေတာ့္ရဲေရာင္ျပန္ေလး-စာေပ PageကိုLikeႏွိပ္ထားပါဦး@@@@
https://www.facebook.com/yaungpyanebook/

Leave a Reply

အဆင္မေျပတာမ်ား ၊ လိုခ်င္တာမ်ားရွိရင္မွာခဲ႔ပါ။

ကၽြန္ေတာ္႔ရဲ႔ေရးေဖာ္ေရးဖက္မ်ား

Yaung Pyan Lay (ေရာင္ျပန္ေလး နည္းပညာ)
ဂ်ဴးကေလး(ေရာင္ျပန္ေလး စာေပ)
Mr Yaung Pyan (Golden Myanmar)
ကိုျမတ္ ( MICT Garden)
ေငြဇင္မိုး (ေငြဇင္မိုး မံုရြာ)
Aung Ko Latt (Aung Ko Latt စြယ္စံု)
Maung Pauk (ေမာင္ေပါက္နည္းပညာ)
CKKH(နည္းပညာ)

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

@Copy Right 2016 / Designe By ေရာင္ျပန္ေလး(နည္းပညာ) / Power By Yaung Pyan Lay

- Copyright © ​ေရာင္​ျပန္​​ေလး - Hatsune Miku - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -