ေရးသားသူ : Anonymous Saturday, September 17, 2016

အိုင္တီသမားမ်ားအဖို႕ အၿမဲတေစအင္တာနက္WebSiteမ်ားသံုးၿပီး ျပႆနာ မ်ားကိုအေျဖရွာၿခင္း၊အသစ္ေသာသင္ခန္းစာမ်ားကိုေလ့လာျခင္း၊utilities and toolsမ်ားကိုdownloadခ်သံုးစြဲၿခင္း၊သိလိုသည္မ်ားကိုေမးျမန္းျခင္း စသၿဖင့္ ျပဳလုပ္ရေလ့ရွိေသာလုပ္ငန္းသေဘာသဘာ၀ရွိသည္ျဖစ္ရာအိုင္တီ သမားမ်ားအတြက္ မ်ားစြာအသံုးတည့္မည့္Websiteမ်ားကိုေဖာ္ျပ ေပးလုိက္ ပါသည္။ယခုေဖာ္ျပေပးေသာsiteမ်ားမွာအထူးသျဖင့္ softwareပိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အားကိုးအားထား ျပဳႏိုင္မည့္site မ်ားျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ဒီsiteေတြြမွာေလ့လာမယ္ဆိုရင္ မ်ားစြာ အက်ိဳးရွိႏိုင္မွာျဖစ္သလို လုပ္ငန္းခြင္၀င္တဲ့အခါမ်ားမွာ ထိထိေရာက္ေရာက္ အကူအညီျပဳႏိုင္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

<CODE PROJECT>


ဒီsiteဟာ Microsoft.Netသမားမ်ားရဲ႕လက္စြဲပဲၿဖစ္ပါတယ္။ Desktop, Web,Mobile Developmentမ်ားအတြက္ ေဆာင္းပါးမ်ား၊သင္ခန္းစာမ်ားစြာ ကိုေလ့လာႏိုင္မည္ျဖစ္သလိုယေန႔ေခတ္မွာတကယ့္အသံုးက်လွေသာCloudComputing,EnterpriseSystems မ်ားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးလည္းစံုလင္စြာ ေရးသားထားပါတယ္။အထူးသျဖင့္ C#,ASP.Net,VB .Net ႏွင့္ C++မ်ား အတြက္ ျပည့္ျပည့္စံုစံုေလ့လာႏိုင္မွာပဲျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႔ျပႆနာျဖစ္ေန ေသာ၊ ေျဖရွင္းမရႏိုင္ေသာcodingပိုင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးေမးျမန္းႏုိင္ကာ ကမၻာတစ္လႊားမွ programmerမ်ားက ၀ိုင္း၀န္းေျဖရွင္းေပးပါလိမ့္မည္။ Sample Projectကေလးမ်ားကိုလည္းzip ဖိုင္ျဖင့္ downloadလုပ္ကာ စမ္းႏိုင္ေလ့လာႏိုင္မွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။codeprojectမွာ member ၀င္ထားႏိုင္ကာ လတ္တေလာmemberေပါင္း 10 သန္းေက်ာ္ရွိၿပီး တၿပိဳင္နက္ၾကည့္ရွဳသူေပါင္း 40000နီးပါးရွိသည္။

<STACK OVERFLOW>


Stack Overflowကလည္းcode projectကဲ့သို႕ေသာsoftware ပိုင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးမိမိသိလိုသည္မ်ားကိုေမးျမန္းႏိုင္မည့္ထိပ္တန္းsiteၾကီးတစ္ခု လည္းၿဖစ္ပါသည္။ Professionalမ်ားႏွင့္enthusiast programmer မ်ားရဲ႕ အေမးအေျဖမ်ားကို ေလ့လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။programmerမ်ားအဖို႔ လုပ္ငန္းခြင္မွာမ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး software development နယ္ပယ္ေပါင္းစံုမွ အေၾကာင္းအရာေပါင္းစံုကိုေလ့လာ ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ Stackoverflowသည္ stack exchange incရဲ႕ site အခြဲတစ္ခုျဖစ္ၿပီးsoftwareပိုင္းအတြက္ခြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။ အျခားေသာ stack exchange၏ siteမ်ားမွာလည္းstackoverflowကဲ့သို႕ပင္Question and answerမ်ားကိုေဖာ္ျပေပးထားသည့္ siteမ်ားစြာရွိၿပီး stack overflow ၏ footer ပိုင္းတြင္ အဆိုပါlinkမ်ားကိုေပးထားသည္။Technologyပိုင္း၊Life and Artsပိုင္း၊Culture/Recreationပိုင္း၊Scienceပိုင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ stack exchange ရဲ႕ siteမ်ားကိုလည္းေလ့လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

<RoseIndia>


RoseIndiaသည္Javadeveloperမ်ားရဲ႕လက္စြဲျဖစ္သည္။Core Javaမွစၿပီး Enterprise Levelအထိသင္ခန္းစာမ်ားပံုစံအခန္းလိုက္ေလ့လာႏိုင္မည္ျဖစ္ သည္။Web Javaပိုင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကမၻာတစ္၀ွမ္းအသံုးမ်ားသည့္ Sturts, Spring,JSF,JavaFXစသည့္Frameworkမ်ားရဲ႕Tutorialsမ်ားအျပင္ Hibernate,iBatis တို႔ကဲ့သို႔ေသာ Database Mappingပိုင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ Framework မ်ားကိုလည္းေလ့လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္MySQL သင္ခန္းစာမ်ား၊PHPသင္ခန္းစာမ်ားကိုလည္းေလ့လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။PHP တြင္PHPနဲ႕MySQLတြဲဖက္သံုးစြဲသည့္သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္အသံုးမ်ားZendFramework နဲ႔ပတ္သက္သည့္ သင္ခန္းစာမ်ားကိုေလ့လာႏိုင္မည္ျဖစ္သလို Serverမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး Application Serverမ်ားျဖစ္သည္။ Tomcat, ApacheGeronimo,Jbossတို႔ကဲ့သို႔ေသာနာမည္ၾကီးserverမ်ားကိုေလ့လာ ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။Build and Test Toolsမ်ားအေၾကာင္းကိုလည္းရွင္းလင္း ထားသည္။

<Java4s>


Java4sက ယခင္ရွိႏွင့္ၿပီးေသာjava2s siteနဲ႕နာမည္ဆင္တူေပးထားၿပီး siteရဲ႕ သေဘာသဘာ၀ခ်င္းလည္းတူညီသည္။မတူညီတာက java2s သည္ programming language ေပါင္းစံုအတြက္ေလ့လာႏိုင္ေသာsite ျဖစ္ၿပီး java4s ကေတာ့ java အတြက္သီးသန္႔လုပ္ထားေသာsite ျဖစ္သည္။ဒီsiteရဲ႕ အားသာခ်က္ ကtechnologyပိုင္းမွာအၿမဲupdate ျဖစ္ေနသည့္ topicမ်ား၊ သင္ခန္းစာမ်ားကိုေဖာ္ျပထားၿပီး open  source developmentအတြက္ အသံုးတည့္မည့္ technologyမ်ားကိုစံုလင္စြာတင္ထားၿပီးအသစ္မ်ားကို ပံုမွန္တင္ေပးေနသည္။အထူးသျဖင့္ struts,hibernate,spring,ajax,json, log4j,core java,servletsစသည့္ java developerမ်ားရဲ႕ professional လမ္းေၾကာင္းကိုေတာက္ပေစမည့္ အပိုင္းမ်ားစြာကိုေလ့လာႏိုင္မွာပဲျဖစ္ပါ တယ္။

<Oracle Technology Network>


Oracle ကုမၸဏီရဲ႕ Technologyမ်ားကိုေလ့လာႏိုင္မည့္တကယ့္ siteၾကီး ပဲၿဖစ္ပါတယ္။Java ဟာလည္းOracle ကSunမွ၀ယ္ယူခဲ့ျပီးျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီေနရာမွာJava နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပည့္ျပည့္စံုစံုေလ့လာႏိုင္မွာျဖစ္သလို လိုအပ္ေသာsoftwareမ်ား၊documentationမ်ား၊IDEမ်ားကိုdownload လုပ္ႏိုင္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။Java SE,EE,ME,Embeddedစသည့္ နယ္ပယ္ ေပါင္းစံု ကိုေလ့လာႏိုင္မည္ျဖစ္သလို Oracle Database,MySQLDatabase မ်ားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး Database Administratorမ်ား၊Developerမ်ား အတြက္ လည္း ပင္မေလ့လာရမည့္ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။Technical Articleမ်ား၊ Sample Codeမ်ား၊Tutorialမ်ား၊Documentionမ်ား၊Discussion မ်ားစြာကိုေလ့လာႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး Professional တစ္ေယာက္အျဖစ္ အသက္ ေမြးႏိုင္မယ့္ technologyမ်ားကိုတစ္စုတစ္စည္းတည္း ေလ့လာ ႏိုင္မယ့္ ေနရာၿဖစ္ပါတယ္။

<Adobe Developer Connection>


ဒီေခတ္မွာAdobeနဲ႕ကင္းလို႔မရႏိုင္တဲ့အေျခအေနပါ။Adobe ရဲ႕ Creative Suite ေတြဟာလုပ္ငန္းတိုင္းအတြက္ မရွိ မျဖစ္အေရးပါတဲ့ software productမ်ားၿဖစ္ၿပီးgraphicsပိုင္း၊ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ေရးပိုင္း၊web development အပိုင္း၊animationပိုင္း၊gameအပိုင္း၊video editingပိုင္း၊ software developmentပိုင္းစတဲ့လုပ္ငန္းေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ essential ၿဖစ္တဲ့ technology မ်ားကိုအသံုးျပဳေနရတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ဒီ Adobe Developer Connectionမွာေတာ့ Desktopနဲ႕ Webdevelopပိုင္းမ်ားအတြက္ Flex နဲ႔ Flash သင္ခန္းစာမ်ား၊VideoTutorialမ်ားကိုေလ့လာႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး Action Script,Adobe Airတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးအေသးစိတ္ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။ Gamingပိုင္း၊ Digital Publishingပိုင္းမ်ားကိုလည္း ေလ့လာႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး လိုအပ္ေသာResourceမ်ားကိုလည္းdownloadလုပ္ႏိုင္ပါမယ္။

Credit >> Original Uploader


ယခုဘေလာ့သည္မိတ္ေဆြမ်ားထံမွျပန္လည္မွ်ေ၀ထားပါသည္
ကၽြန္ေတာ္ပိုင္ေနရာေလးမ်ား
ေရာင္ျပန္ေလးစာေပသို႔ဒီမွာသြားပါ
18+တို႔ဆံုဆည္းရာသိုဒီမွာသြားပါ
****အဆင္မေျပမႈ႔တစ္စံုတစ္ရာရွိပါက****
 
Facebook Account ျဖစ္တဲ႔

ေအာက္ပါပံုေလးကိုႏွိပ္ျပီးေ၀ဖန္အၾကံေပးႏိုင္ပါတယ္
https://www.facebook.com/yaungpyan.tec

****ကၽြန္ေတာ္႔ရဲ႕ ေရာင္ျပန္ေလး(နည္းပညာ)Page ကို Like ႏွိပ္ထားပါဦး****
https://www.facebook.com/yaungpyanlaytechnology/
@@@@စာေပ၀ါသနာပါရင္ကၽြန္ေတာ့္ရဲေရာင္ျပန္ေလး-စာေပ PageကိုLikeႏွိပ္ထားပါဦး@@@@
https://www.facebook.com/yaungpyanebook/

Leave a Reply

အဆင္မေျပတာမ်ား ၊ လိုခ်င္တာမ်ားရွိရင္မွာခဲ႔ပါ။

ကၽြန္ေတာ္႔ရဲ႔ေရးေဖာ္ေရးဖက္မ်ား

Yaung Pyan Lay (ေရာင္ျပန္ေလး နည္းပညာ)
ဂ်ဴးကေလး(ေရာင္ျပန္ေလး စာေပ)
Mr Yaung Pyan (Golden Myanmar)
ကိုျမတ္ ( MICT Garden)
ေငြဇင္မိုး (ေငြဇင္မိုး မံုရြာ)
Aung Ko Latt (Aung Ko Latt စြယ္စံု)
Maung Pauk (ေမာင္ေပါက္နည္းပညာ)
CKKH(နည္းပညာ)

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

@Copy Right 2016 / Designe By ေရာင္ျပန္ေလး(နည္းပညာ) / Power By Yaung Pyan Lay

- Copyright © ​ေရာင္​ျပန္​​ေလး - Hatsune Miku - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -