ေရးသားသူ : Anonymous Saturday, September 17, 2016

……WiFi..အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ……
• ယခုအခ်ိန္တြင္ WiFi မႇာ အေတာ္ပင္  ျပည္တြင္း ျပည္ပ၌ပင္ တြင္က်ယ္လာၿပီျဖစ္သည္ ကို ျမင္ေတြ႕ရသည္။ ထုိ့ေၾကာင့္ WiFi ႏႇင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေလ့လာသိရႇိေစရန္ ရည္သန္၍ WiFi ႏႇင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ပါရႇိေသာ ယခုစာစုကို ေရးသားလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ WiFi ၏ အရႇည္မႇာ “Wireless Fitelity” ျဖစ္သည္။ ၄င္း၏ မူလ ပိုင္ရႇင္မႇာWiFi Allance ျဖစ္ကာTEEE 802.11 ၏ Specification မ်ားတြင္ အေျခခံထားေသာ WLAN တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ WiFi ကို Mobile Computing မ်ားတြင္ အဓိကထား အသံုးျပဳကာ Laptop မ်ားတြင္ Wireless LAN ခ်ိတ္ျခင္း၌ ပို၍ အားသန္ေပသည္။ ယခုအခါတြင္ Internet အပါအ၀င္ VOIP Phone Access မ်ား Gamming Application မ်ား TV | DVD မ်ားတြင္ပါ WiFi သံုး၍ ႀကိဳးအသံုးျပဳျခင္းကို ေလ်ာ့ခ်လာႏုိင္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ ဆံုးေတြ႕ရႇိလာရေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ WiFi ကို ကားမ်ားတြင္ပါ အသံုးျပဳကာ Highway ၌ Mobile Commerce ရရႇိႏုိင္ရန္အတြက္ဟုပင္ ဆိုေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။
•WiFi သမုိင္းကို လႇည့္ၾကည့္ျခင္း
WiFi ၏ မူလပိုင္ရႇင္မႇာWiFi Allance ျဖစ္ကာWiFi Trade Mark ကို ပိုင္ဆိုင္ေသာ စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုျဖစ္သည္။
WiFi ဆိုသည္မႇာ LAN ၏ နည္းပညာႏႇင့္ Method မ်ားကို IEEE 802.11 ကို ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္ သည္။ WiFi Allance ကို ၁၉၉၉ တုန္းက(WECA) Wireless Ethernet Compatibility Alliance နာမည္ျဖင့္ စခဲ့ သည္။ WECA ကို ေနာက္ပိုင္းတြင္ WiFi Alliance ဟု နာမည္ ေျပာင္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ WECA တြင္ ပါ၀င္သူ မ်ားမႇာ -
(၁) 3 Com
(၂) Aironet (Cisco)
(၃) Harris Semiconductor (Intersil)
(၄) Lucent (Agene)
(၅) Nokia ႏႇင့္
(၆) Symbol Technologies တို့ ျဖစ္ၾကသည္။
•WiFi Alliance မႇာ Austin ႏႇင့္ Teras တြင္ရႇိသည္။
ကြန္ပ်ဴတာ၊ တယ္လီဖုန္း၊ PDA စေသာ WiFi ပစၥည္း မ်ားကို ကိုင္ေဆာင္အသံုးျပဳထားသူမ်ားသည္ Access Point ရႇိပါက Internet ကို ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ Access Point သည္ တစ္ခုျဖစ္ေစ၊ တစ္ခုထက္ ပို၍ ျဖစ္ေစ၊ ျဖစ္ေပၚေနေသာ Region ကို Hot Spot ဟု ေခၚသည္။ ၄င္း Hot Spot မ်ားလာျခင္းျဖင့္ မိုင္ေပါင္း မ်ားစြာ ပမာဏထိ WiFi သံုးႏုိင္သည္။
•WiFi အလုပ္လုပ္ပံု Wireless Network ရႇိေသာ ေလဆိပ္၊ စာၾကည့္ တိုက္၊ ေကာ္ဖီဆိုင္ႏႇင့္ ေဟာ္တယ္တို့တြင္ WiFi ျဖင့္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳ၍ရရႇိမည္ ျဖစ္သည္။ Wireless Network သည္ ကုန္က်စရိတ္သက္သာၿပီး အလြယ္တကူ Setup လုပ္ႏိုင္သည္။ Wireless Network မ်ားတြင္ Radio Wave ကိုသံုးထားကာ Cellphone| Television ႏႇင့္ ေရဒီယိုမ်ားကဲ့သို့ပင္ ျဖစ္သည္။ Wireless Network မ်ား ကို ဆက္သြယ္မႈျပဳလုပ္ေသာအခါ Two Way Radio Communication ႏႇင့္ အေတာ္ပုံသဏၭာန္တူေပသည္။ ကြန္ပ်ဴတာ၏ Wireless Adapter သည္ Data မ်ားကို Radio Signal အျဖစ္ေျပာင္းလဲကာ အင္တာနက္ကို သံုးၿပီး Transmit လုပ္ႏုိင္သည္။ ၄င္းကို Wireless Router က လက္ခံရယူကာ Signal ကို Decode ျပန္လုပ္ႏုိင္သည္။ WiFi ဆက္သြယ္မႈတြင္ အသံုးျပဳေသာ Radio Wave သည္ Walkie Talkie| Cellphone မ်ားတြင္ သံုးေသာ Radio Wave ႏႇင့္ အလားသ႑ာန္တူသည္။ ၄င္း Radio Wave မ်ားကို Transmit လုပ္ႏုိင္သလို Receive လည္း လုပ္ႏုိင္ေပသည္။ ထုိ့အျပင္ Radio Wave မ်ားကို ဒီဂ်စ္တယ္ 1 ႏႇင့္ 0 အျဖစ္ ေျပာင္းလဲႏုိင္သလို၊ ဒီဂ်စ္တယ္ 1 ႏႇင့္ 0 မ်ားကို Radio Wave အျဖစ္လည္း ေျပာင္းလဲေပးႏုိင္စြမ္း ရႇိသည္။ သို့ေသာ္ WiFi Radio သည္ Cellphone မွ Radioႏႇင့္ သ႑ာန္ တူေသာ္လည္း ကြဲျပားမႈမ်ားရႇိေနေသးသည္။ ၄င္းတို့မႇာ-
(၁) WiFi သည္ Frequencies 2.4 GHZ (သို႕) GHZ ျဖင့္ Transmit လုပ္သည္။ ၄င္းသည္ Cellphone | Walkie Talkie ႏႇင့္ Television တို့တြင္သံုးေသာ Frequency ထက္ ပိုျမင့္ကာ Data ပမာဏမ်ားမ်ားကို သယ္ယူႏုိင္သည္။
(၂) WiFi သည္ 802.11 Networking စံကို အသံုး ျပဳသည္။
(၃) WiFi သည္ 802.11b, 802.11g, 80211a တို႕ ျဖင့္ Transmit လုပ္ႏိုင္ကာ၊ Interference ကို ေလ်ာခ်ေပး ႏိုင္ၿပီး၊ Wireless connection ကို တစ္ၿပိဳင္တည္း အသံုးျပဳ ေနေသာ မတူညီသည့္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေစ ႏိုင္ပါသည္။
•WiFi ပစၥည္းကိရိယာမ်ား
WiFi ပစၥည္းမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေလ့လာသိရႇိႏိုင္ ပါသည္။
WAP (Wireless Access Point)
Wireless Access Point သည္ Wireless Station အုပ္စုမ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ထားကာ နီးရာ Wire ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ LAN မ်ားကို ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ မိမိတြင္႐ႇိၿပီးသား ကြန္ပ်ဴတာအခ်ဳိ႕ႏႇင့္ ကြန္ယက္တစ္ခု ႐ႇိခဲ့ရင္ WAP လုပ္ႏိုင္မႇာ ျဖစ္သည္။ Access Point ဆိုသည္မႇာ Ethernet Hub ႏႇင့္ ဆင္တူေပသည္။
•Wireless Router
Wireless Router Cable Modem (သို့) DSL တို့ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ WiFi ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ PDA ႏႇင့္ Laptop တို့ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္သည္။ Wireless Router သည္ Wireless Access Point ျဖစ္ၿပီး Ethernet Hub ႏႇင့္္ ဆက္သြယ္ႏိုင္သည္။ ထို့အျပင္ Wireless Router သည္ IP Packets မ်ားကို Wireless Subnet ႏႇင့္ အျခားေသာ Subnet မ်ားၾကားသို့ ေပးပို့ႏိုင္ပါသည္။
•Wireless Ethernet Bridge
Wireless Ethernet Bridge သည္ မတူညီေသာ Network (၂ ) ကို အလြယ္တကူ ခ်ိတ္ဆက္ေပးႏိုင္မႇာ ျဖစ္ပါသည္။
•WiFi ႏွင့္ Operation System
Microsoft Window XP သည္ WiFi ကို ေကာင္းစြာ Support လုပ္ေပးႏိုင္စြမ္း႐ႇိေသာ္လည္း WAP2 ကိုေတာ့ Support ကို လုပ္ေပးႏိုင္မႈ မရႇိေခ်။
Microsoft Window Vista မႇာ XP ထက္ WiFi ကိုပို Support လုပ္ေပးကာ Network အလိုအေလ်ာက္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္သည္။
Mac OSX သည္လည္း WiFi ႏႇင့္ WPA 2 ကိုလည္း Support လုပ္ေပးႏုိင္သည္။
Linux သည္ WiFi Card အေတာ္မ်ားမ်ားကို ေထာက္ပံ့မႈ ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္ပါသည္။
•WiFi ၏ အားသာခ်က္မ်ား
WiFi ၏ ေကာင္းက်ဳိးေၾကာင့္ LAN မ်ားကို ႀကိဳး မပါပဲ တပ္ဆင္ေပးႏုိင္ပါသည္။ ယခုဆိုလွ်င္ WiFi Product မ်ားကို ေစ်းသက္သာ စြာျဖင့္ ေစ်းကြက္တြင္ က်ယ္ျပန့္စြာရရႇိေနၿပီျဖစ္သည္။ WiFi ၏ အားသာခ်က္ေၾကာင့္ ေက်ာင္းမ်ား၊ ႐ံုးမ်ား တြင္ အခ်ိန္မေရြး အင္တာနက္သံုးႏုိင္ၿပီး၊ လူမ်ား အလြယ္ တကူ ဆက္သြယ္ႏုိင္ၿပီ ျဖစ္သည္။ WiFi မႇာ အျပန့္က်ယ္လာသည္ႏႇင့္အမွ် Public Hot Spots ေပါင္း ၂၅၀၀၀၀ ေက်ာ္ရႇိၿပီး သန္းႏႇင့္ခ်ီေသာ အိမ္ သံုး၊ ႐ံုးသံုး User မ်ား ကမၻာအႏႇံ့ရႇိေနၿပီ ျဖစ္သည္။
•WiFi ၏ အားနည္းခ်က္မ်ား
5 GHz ႏႇင့္ အလုပ္လုပ္ေသာ 802.11 a မႇလြဲ၍ 2.4 GHz အသံုးျပဳထားေသာ WiFi မ်ားသည္ တိက်ေသာ Frequency မဟုတ္၍ ေနရာအလိုက္အနည္းငယ္ကြဲျပား ေနတတ္ကာ၊ တည္ၿငိမ္မႈနည္းသည္။ WiFi သည္ တျခားေသာပစၥည္းမ်ားႏႇင့္စာလွ်င္ Power အသံုးျပဳမႈမ်ားေသာေၾကာင့္ Battery ျမန္ျမန္ ကုန္ႏုိင္သည္။ Wireless Network Range မႇာ အတိုင္းအတာ ကန့္ သတ္ခ်က္ရႇိကာ အိမ္အတြင္း ေပ ၁၅၀ (၄၅)မီတာႏႇင့္ အျမင့္ေပ ၃၀၀ (မီတာ ၉၀) ထိသာ သံုးႏုိင္မႇာ ျဖစ္သည္။
Cr>>>>®®®®®


ယခုဘေလာ့သည္မိတ္ေဆြမ်ားထံမွျပန္လည္မွ်ေ၀ထားပါသည္
ကၽြန္ေတာ္ပိုင္ေနရာေလးမ်ား
ေရာင္ျပန္ေလးစာေပသို႔ဒီမွာသြားပါ
18+တို႔ဆံုဆည္းရာသိုဒီမွာသြားပါ
****အဆင္မေျပမႈ႔တစ္စံုတစ္ရာရွိပါက****
 
Facebook Account ျဖစ္တဲ႔

ေအာက္ပါပံုေလးကိုႏွိပ္ျပီးေ၀ဖန္အၾကံေပးႏိုင္ပါတယ္
https://www.facebook.com/yaungpyan.tec

****ကၽြန္ေတာ္႔ရဲ႕ ေရာင္ျပန္ေလး(နည္းပညာ)Page ကို Like ႏွိပ္ထားပါဦး****
https://www.facebook.com/yaungpyanlaytechnology/
@@@@စာေပ၀ါသနာပါရင္ကၽြန္ေတာ့္ရဲေရာင္ျပန္ေလး-စာေပ PageကိုLikeႏွိပ္ထားပါဦး@@@@
https://www.facebook.com/yaungpyanebook/

Leave a Reply

အဆင္မေျပတာမ်ား ၊ လိုခ်င္တာမ်ားရွိရင္မွာခဲ႔ပါ။

ကၽြန္ေတာ္႔ရဲ႔ေရးေဖာ္ေရးဖက္မ်ား

Yaung Pyan Lay (ေရာင္ျပန္ေလး နည္းပညာ)
ဂ်ဴးကေလး(ေရာင္ျပန္ေလး စာေပ)
Mr Yaung Pyan (Golden Myanmar)
ကိုျမတ္ ( MICT Garden)
ေငြဇင္မိုး (ေငြဇင္မိုး မံုရြာ)
Aung Ko Latt (Aung Ko Latt စြယ္စံု)
Maung Pauk (ေမာင္ေပါက္နည္းပညာ)
CKKH(နည္းပညာ)

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

@Copy Right 2016 / Designe By ေရာင္ျပန္ေလး(နည္းပညာ) / Power By Yaung Pyan Lay

- Copyright © ​ေရာင္​ျပန္​​ေလး - Hatsune Miku - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -